Uw Privacy

 

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de financiële administratie (boekhouding, verstrekken van een factuur/nota).

Voor de details van het Privacy beleid van Brigitt van der Vegt Acupunctuur zie hieronder.

Mijn dienstverlening is onderhevig aan de wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen, bijv. WGBO, Wkkgz, AVG.

Doel van de gegevensvastlegging

 • (para-)medische behandeling in de vorm van Klassieke Chinese geneeskunde
 • verwijzing
 • administratie, maken van afspraken
 • innen van consultkosten
 • facturering t.b.v. cliënt en, indien van toepassing, zorgverzekeraar
 • voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

 

In uw dossier wordt genoteerd

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummers
 • e-mailadres
 • geboortedatum

Bijzondere persoonsgegevens

 • Burger Service Nummer (BSN)
 • (para-) medische gegevens
 • relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
 • contactgegevens van de huisarts en/of andere behandelaars.

Bij minderjarigen < 16 jaar komt erbij

 • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
 • schriftelijke toestemming van beide ouders

Bewaartermijn dossier

 • 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
 • geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt vooraf om uw toestemming gevraagd.

De Zorgnota

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.

 • uw naam, adres, woonplaats
 • uw geboortedatum
 • mogelijk BSN
 • de datum van de behandeling en het factuurnummer
 • korte omschrijving van de behandeling
 • prestatiecode, acupunctuur
 • de kosten van het consult
 • of u de nota reeds betaald hebt of nog zult betalen.

Uw rechten:

 • Bij de intake vraag ik uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
 • Ik noteer uw toestemming in uw dossier;
 • Ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
 • U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe met uw persoonsgegevens omgegaan wordt bij mij* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
 • Ik wijs u op mijn privacy beleid en waar u deze kunt vinden.

* Dit kunt u schriftelijk melden aan de verantwoordelijke voor de bescherming van uw gegevens:
Brigitt van der Vegt

Parklaan 197

2771HM Boskoop

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener:

 • Waarnemers
 • Stagiaires
 • Collega bezoekers
 • Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Brigitt van der Vegt, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn of die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener of die u zelf aanlevert.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin geheimhouding is geregeld. U mag de gegevens inzien, verbeteren, laten verwijderen en meenemen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het bestellen van supplementen bij de Natuurapotheek.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Indien u hiervoor toestemming geeft in de behandelovereenkomst (u ondertekent deze voorafgaand aan de eerste behandeling)
  • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Voor het geanonimiseerd gebruik ten behoeve van opleidingsdoeleinden (tijdens stages en/of in mijn lessen als docent).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 20 jaar bewaard. De gegevens worden 20 jaar na de laatste behandeling automatisch verwijderd. U heeft het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen.

Meldplicht datalekken
Als u een klacht heeft over hoe ik omga met persoons- en medische gegevens en wij komen hier samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten:
Indien u een klacht hebt, verzoek ik u, deze met mij te bespreken. Ik ben altijd bereid om hiervoor een afspraak met u te maken. Als dit contact niet het gewenste resultaat heeft of als u om een of andere reden niet met mij kunt of wilt spreken, kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB), postbus 2122, 6020 AC Budel, telefoon 0495499585, emailadres: kab@kab-klachten.nl  Info: http://www.kab-klachten.nl

Disclaimer:
De AVG is een uitgebreide en gecompliceerde wetstekst. Deze privacyverklaring AVG is gebaseerd op diverse bronnen, w.o. de uitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. Ik kan niet garanderen dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Leidend blijft de officiële wetstekst AVG.

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de praktijk. Als we er samen niet uitkomen kunt u zich wenden tot het KAB (Koepel Alternatieve Behandelwijzen).

Uw nota ontvangt u direct na de behandeling. Deze nota kunt u dan indienen bij uw zorgverzekeraar. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.